PERFIL DELS ANALISTES I TESTIMONIS D'ENDEUTATS:

ANALISTES
D. Manuel Pardos: President d'ADICAE (Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances), membre de la Comissió Permanent del Consell de Consumidors i Usuaris d'España, representant dels consumidors en el Consell Consultiu de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i membre del Grup de Treball de Serveis Financers de la Unió Europea. Per la seva gran experiència i coneixement en el sector, aporta la seva visió global de la crisi econòmica actual en el nostre país.

Jorge Solanas: Director a Catalunya d’ADICAE (associació d’usuaris de banca). Incideix en les causes econòmiques del fenomen del sobreendeutament. Descriu com s’han concedit crèdits a persones que no se’ls podien permetre. Critica la passivitat del Govern i el Banc d’Espanya en aquest sentit, i la baixa quantitat de recursos que es dediquen a la formació del consumidor. També esmenta la precarietat del marc legal espanyol per donar solucions al sobreendeutament dels particulars.

Ricardo Vergés: Professor d’economia immobiliària i arquitecte. Analitza els efectes devastadors que el deute té en les famílies espanyoles, com ens hem endeutat molt més que els països del nostre entorn i si serem capaços de retornar aquest deute durant les pròximes dècades.
Gonzalo Bernardos: Economista i professor de la UB. Ens comenta la liberalització del mercat creditici i immobiliari i els excessos que s’han comès durant els últims anys al nostre país: la bogeria per part de famílies, promotors i inversors a l’hora de demanar crèdits per comprar immobles. També descriurà la descontrolada política de concessió de crèdits per part de les entitats financeres, donant crèdits a persones que en principi no se’ls podien permetre.

Javier Garcés: Psicòleg, especialista en addicció al consum. Comenta el canvi cultural al nostre país i com hem fet nostres els valors de l’hiperconsumisme. Ens parla de “la frivolització del crèdit”, és a dir, la manca de consciència amb la qual gastem allò que no tenim, analitza críticament les pràctiques publicitàries de certes entitats i reflexiona sobre la necessitat de dotar al ciutadà d’una formació i unes eines que el permetin prendre decisions de consum amb coneixement de causa.

Alejandro Salcedo: Coordinador del Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha. Psicòleg, especialista en sobreendeutament. Ens explica el fracàs a l’hora d’aprovar una llei de sobreendeutament per protegir les famílies espanyoles, llei amb la qual ja compten la immensa majoria de països del nostre entorn. També analitza com sovint s’arriba a una situació de sobre-endeutament de forma passiva, és a dir, per un canvi de circumstàncies en certa manera aliè als interessats: divorcis, atur, tipus d’interès, etc.

Montserrat Torrent: Presidenta de l’OCUC. Reflexiona sobre la forta incidència en el sobreendeutament familiar dels crèdits al consum, alguns d’ells encoberts en l’hipotecari. També analitza la manca d’una consciència dels nostres drets com a consumidors i els factors psicosocials que fan que els consumidors gairebé no facin servir els instruments de que disposen.

Jordi Anguera: Director de l’Agència Catalana de Consum. Critica la manca de regulació del sector del crèdit ràpid i les agrupadores de crèdit i ens explica que l’Agència ha sancionat un alt percentatge d’entitats agrupadores de crèdit per fer servir un llenguatge enganyós en la seva publicitat.
Jaume Pich: Advocat de Manresa. Va aconseguir que s’aprovés, per primera vegada a l´Estat espanyol, un procediment concursal de particulars. Ens explica com aquesta Llei, pensada per a empreses, és insuficient per ajudar a les famílies insolvents, i com a països del nostre entorn existiesen marcs legals més adients per a fer front a la “fallida” de les famílies.

Joan Rojas: Administrador Concursal, figura necesària en tot procediment de Concurs de particulars. Es mostra en contra de que una mateixa llei reguli el concurs per a empreses i per a particulars i planteja la possibilitat que es creïn mecanisme de mediació i/o arbitratge previs a la presentació de procediment concursal en el cas dels particulars.

José María Fernández Seijó: Jutge del Jutgat Mercantil nº 3 de Barcelona. Explicarà com s’està aplicant la Llei Concursal en el cas dels particulars; ens parlarà de les seves mancances i sobre la conveniència de regular vies alternatives o complementàries per abordar aquests casos.

Guillem López: Economista. Conseller del Banc d’Espanya. Incideix en la relació entre endeutament i pobresa. Ens explica com l’endeutament de la societat espanyola ha afectat sobretot als col·lectius amb rendes més baixes i com aquest fenomen ha aprofundit les desigualtats socials.

Carme Trilla: Secretària General d’Habitatge. Generalitat de Catalunya. Ens explica que el problema dels elevats preus de l’habitatge (principal causant del sobreendeutament al nostre país) és degut al crèdit concedit per les entitats, i no pas a l’oferta i demanda d’habitatges. L’exclusió social és una de les seves preocupacions i com proveir d’un sostre als més desafavorits.

Anna Jolonch: Explica com cada cop més són les persones endeutades que demanen ajut a Càrites. Endeutament que ve degut a l’adquisició dels bitllets pel viatge, o be d’haver hipotecat la casa on vivien al país d’origen. Des del SAE podem parlar de pobresa severa i risc d’exclusió. Analitza com cada cop hi ha més gent que cau en la pobresa malgrat el treball.

Ester Sánchez: Treballadora social. Arrels fundació. Descriu el dia a dia de l’exclusió social, una situació a la qual malauradament molts sobreendeu-tats es podrien veure abocats. També explica com hi ha persones que pateixen exclusió social que són víctimes del màrketing de les entitats de crèdit i com això pot condicionar les seves vides.

Miquel Salazar: Secretari de Política Financera. Generalitat de Catalunya. Ens parla del sistema financer i de la seva solidesa si el comparem amb altres països desenvolupats. També ens explica com el sistema de caixes evita l’exclusió financera de la població.

Jose García-Montalvo: Professor d’Economia i Empresa a la UPF. Indica que la compra de la vivenda és el factor fonamental del sobreendeutament i com això pot afectar al consum.Sanear la economía. Critica la passivitat de l’Administració en relació a la bombolla immobiliaria.

Gosta Esping-Andersen: Professor de sociologia a la UPF. Explica com la manca d’un model d’Estat del Benestar desenvolupat fa recaure el pes del sobreendeutament en les capes socials més febles.


TESTIMONIS
Jordán: Jove mexicà casat amb una dona catalana, sobreendeutat básicament per la combinació de dos factors: l’atur i la pujada de la quota hipotecària després de la pujada de l’euribor. Entre la seva dona i ell de moment van aguantant la situació, però quan la seva prestació d’atur minvi, i amb la revisió propera de la seva hipoteca, la situació por esdevenir crítica si no troba feina.

Ramonet i Eva: Jove català que després de separar-se de la dona i amb la pujada dels tipus, no pot fer front a la despesa de l’hipoteca. La situació és tan crítica que es veuen obligats a enviar a les filles a casa dels avis a Extremadura. Actualment, la seva quota la paga una agència immobiliària que està intentant vendre el pis des de fa mesos; li han garantit que si no el venen, li compraran, però al contracte que ha signat, aquest fet no consta, la qual cosa posa a Ramonet en una situació molt delicada perquè el banc podria acabar executant la hipoteca amb el que això comporta. Pot perdre casa seva i, a més, quedar-se amb un deute amb el banc.

Rafael: El Rafael és català i té 55 anys; està sobreendeutat arran d’un crèdit sobre un immoble per pagar les despeses de la residència on va haver de portar el seu pare malalt. A partir de llavors entra en una espiral de crèdits al consum amb més de deu entitats financeres. A dia d’avui el deute contret és una càrrega a la qual només pot fer front augmentant el seu endeutament, que s’incrementa a un ritme fort degut als alts interessos que paga, en algun cas de fins al 26% TAE.

Andrés: Jove latinoamericà que participa amb nom fictici i d’esquena a càmera. El seu cas il·lustra a la un sobreendeutament causat per la pujada dels tipus i l’elevat LVT de la seva hipoteca.

Josep i Maria: Parella catalana sobreendeutada per un crèdit hipotecari amb una entitat financera, al qual s’afegeixen altres petits préstecs amb garantia hipotecària contractats amb prestamistes privats. El darrer préstec que van signar, amb unes condicions abusives, els pot dur a perdre la casa. Actualment estan en mans d’advocats. La seva situació mostra els perills en què incorre una persona que necessita finançar-se al marge del sistema financer regulat.